Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,18-20)

Kiedy czytamy w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich ostatnie dialogi Jezusa z uczniami odkryjemy z pewnością, że we wszystkich przypadkach mamy w zasadzie identyczne polecenie dane przez Zbawiciela: głoście Dobrą Nowinę całemu światu. Nie można pozostać obojętnym wobec tych słów, szczególnie, że są one jakby testamentem, ostatnim wskazaniem Mistrza. To polecenie obejmuje nie tylko Apostołów, ale wszystkich uczniów Jezusa aż do skończenia świata. Król Nieba i Ziemi daje polecenie, któremu towarzyszy wszelka moc i które obejmuje wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Czy można wyobrazić sobie coś bardziej istotnego?

W rzeczy samej nie ma bardziej doniosłego wezwania dla osoby wierzącej. Bycie świadkiem Jezusa, ogłaszanie Jego Królestwa i Dobrej Nowiny o Zbawieniu w Chrystusie to najważniejsze zadanie chrześcijanina. I choć istnieją różne powołania w realizacji tego polecenia, to nikt z wierzących nie jest zwolniony z jego wypełniania. Kiedy mówimy: „nie jestem gotów, aby składać świadectwo” to tak jakbyśmy powiedzieli: „nie jestem gotowy do okazywania miłości”, „nie jestem gotowy by nie kraść, nie zabijać, czcić ojca i matkę…” To polecenie Mistrza dla każdego naśladowcy.

Pragniemy być posłuszni ostatniemu poleceniu Chrystusa.

Doświadczamy tego, że gdy powierzamy się Bogu, On napełnia nas Duchem Świętym, który przemienia nas, dając między innymi pragnienie dzielenia się z innymi tym bogactwem, które otrzymaliśmy od Chrystusa. To jest Jego Pragnienie i Jego moc, która realizuje się w nas, jeżeli jesteśmy Mu posłuszni. Bycie świadkiem Jezusa jest wspaniałym doświadczeniem, ponieważ On rzeczywiście działa i przemienia życie ludzi. Ma moc kształtować duchową rzeczywistość a my możemy być tego wszystkiego świadkami, co więcej narzędziami, poprzez które przepływa Boża moc.

We wspólnocie uczymy się i wspieramy w głoszeniu Ewangelii w naszych środowiskach pracy i nauki. Wspaniałe owoce ewangelizacji widzimy w prowadzonych przez nas od dziesięciu lat kursach Alpha. W 2011 roku podjęliśmy również wezwanie misyjne z Ugandy, które Bóg obficie pobłogosławił. Z radością wyczekujemy Jego kolejnych dzieł, w tym październikowej Ewangelizacji Krakowa.